De Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde


Nadat het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde in 2002 door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) officieel werd erkend, ontstond de behoefte tot zowel na- en bijscholing als belangenbehartiging voor de nieuwe groep vasculair geneeskundigen (in opleiding).

Hiervoor werd in hetzelfde jaar het Internistisch Vasculair Genootschap (IVG) opgericht. In 2017 is de naam van het IVG gewijzigd in de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG).

Doelstelling


  • Het verbeteren van de zorg voor patiënten met bestaande vaatziekten of een hoog risico op hart- en vaatziekten in Nederland. De nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen de interne geneeskunde (in samenspraak met de NIV) met als focus de vasculaire geneeskunde. De NVIVG zoekt hierbij contact met andere (deel)specialismes en andere zorgverleners, inclusief in de eerste lijn, welke betrokken zijn bij het leveren van vasculaire zorg in Nederland.
  • Het ontwikkelen en verspreiden van (nieuwe) kennis op het gebied van vasculaire geneeskunde aan zowel internist vasculair geneeskundige (in opleiding) alsook andere betrokken zorgverleners. Dit wordt bereikt door middel van nascholing en congressen.
  • Het behartigen van de belangen van de vasculaire geneeskunde in Nederland. De nadruk ligt op het behartigen van belangen van de internisten-vasculair geneeskundigen (in opleiding) en de vasculair geneeskundige zorg in Nederland in het algemeen.

Onze activiteiten


Op verzoek van de Sectie VG van de NIV heeft een aantal geïnvolveerde internisten het voortouw genomen om de NVIVG (voorheen IVG) op te richten, omdat er naast de bestaande verenigingen, die vooral het atherosclerose onderzoek en de samenwerking met andere beroepsgroepen als doelstellingen hebben, behoefte bestond om de opleiding en het onderwijs in het aandachtsgebied VG voor de internist te stimuleren.

De NVIVG houdt zich met name bezig houden met bij- en nascholing van de ‘vasculisten-in-opleiding’ en geïnteresseerde specialisten. De NVIVG zal dat doen door het bevorderen van regelmatige contacten tussen de leden van haar vereniging door het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, waarin ‘vasculair’ georiënteerde voordrachten gehouden worden, in de breedste zin van het woord.

Naast het stimuleren van de VG voor internisten zijn nog de volgende doelstellingen van de IVG geformuleerd:

  • Richtlijnontwikkeling en het op elkaar afstemmen van protocollen ten behoeve van de diagnostiek en de behandeling van de verschillende opleidingsklinieken;
  • het behartigen van de beroepsbelangen voor de ‘vasculisten’;
  • het onderhouden van contacten en het verstrekken van informatie betreffende ‘vasculaire materie’ aan belangstellende organisaties en het onderhouden van contacten met buitenlandse groepen en verenigingen die zich met soortgelijke zaken bezig houden.

Het zal duidelijk zijn dat de doelgroep van de NVIVG zich dus niet beperkt tot internisten. Ook alle andere belangrijke spelers in dit discipline overstijgende vakgebied, met name genoemd cardiologen, vaatchirurgen en neurologen, van harte geïnviteerd bijeenkomsten bij te wonen.

Bestuursleden